K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼v̼ụ̼n̼:̼ ̼1̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

Quyên Quyên 15:55 01/05/2021

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

B̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ờ̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼C̼o̼s̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼.̼ ̼

C̼ò̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼:̼ ̼S̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼J̼h̼a̼n̼s̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼K̼a̼n̼p̼u̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼A̼k̼h̼i̼l̼e̼s̼h̼ ̼Y̼a̼d̼a̼v̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼

B̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼N̼a̼r̼e̼n̼d̼r̼a̼ ̼M̼o̼d̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼S̼u̼r̼e̼s̼h̼ ̼P̼r̼a̼b̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼”̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼F̼a̼t̼e̼h̼p̼u̼r̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼c̼k̼n̼o̼w̼,̼ ̼K̼a̼n̼p̼u̼r̼ ̼v̼à̼ ̼A̼l̼l̼a̼h̼a̼b̼a̼d̼.̼ ̼L̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼e̼n̼g̼a̼l̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼4̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

M̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

M̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼

XEM THÊM:

X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼a̼̼̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼g̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼-̼1̼ ̼(̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ì̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼g̼4̼5̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼-̼1̼)̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼
̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ò̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼í̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼m̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼-̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼à̼̼̼i̼̼̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼)̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ầ̼̼̼n̼̼̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƚ̼ử̼ ̼ʋ̼σ̼ɳ̼ɠ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼U̼B̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƚ̼ử̼ ̼ʋ̼σ̼ɳ̼ɠ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼m̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼4̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼0̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼à̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ọ̼̼̼a̼̼̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼g̼ ̼(̼2̼5̼-̼1̼)̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼0̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼â̼̼̼n̼̼̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼3̼2̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼;̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼:̼

̼1̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ử̼a̼,̼ ̼7̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼2̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ơ̼.̼3̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼4̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼.̼5̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼6̼.̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼7̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼.̼8̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼.̼9̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼1̼0̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼1̼1̼.̼C̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼I̼n̼,̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼1̼2̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼.̼1̼3̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ả̼i̼.̼1̼4̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼1̼5̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼1̼6̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼.̼1̼7̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼1̼8̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼1̼9̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼.̼2̼0̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼2̼1̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼2̼2̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼2̼3̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ì̼n̼h̼.̼2̼4̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼.̼2̼5̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼2̼6̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼2̼7̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ể̼n̼.̼2̼8̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼o̼n̼.̼2̼9̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼o̼á̼n̼.̼3̼0̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼é̼.̼3̼1̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ầ̼u̼.̼3̼2̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼3̼3̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼3̼4̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼3̼5̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼.̼3̼6̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼.̼3̼7̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ở̼i̼.̼3̼8̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼.̼3̼9̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼4̼0̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼:̼

̼1̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼o̼à̼n̼2̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼

̼(̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ộ̼ ̼–̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼3̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼o̼á̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼

̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼á̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼đ̼o̼,̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼ế̼t̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼.̼ ̼4̼0̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼

̼T̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼“̼M̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ứ̼t̼.̼ ̼R̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼m̼ạ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ạ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ê̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ạ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ì̼m̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼u̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ạ̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼à̼̼̼i̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼

̼1̼3̼g̼,̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ạ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼R̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ể̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼…̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼…̼

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼…̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼M̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼C̼h̼i̼ế̼u̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼x̼a̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼ê̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼à̼̼̼i̼̼̼ ̼ù̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼…̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼K̼ỷ̼ ̼S̼ử̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼6̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼…̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼Q̼K̼4̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼à̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼q̼u̼à̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼…̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼.̼

̼*̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼…̼

̼C̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼–̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ắ̼m̼…̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ố̼t̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼“̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼r̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼ì̼ ̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼õ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼ ̼–̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ỏ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼!̼

̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼L̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ò̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼d̼ọ̼c̼…̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼*̼ ̼T̼a̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ư̼̼̼ơ̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼ ̼d̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼)̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼l̼ụ̼y̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼“̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼D̼i̼e̼z̼e̼l̼,̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼

̼*̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼4̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼S̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼4̼2̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ạ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼ố̼̼̼c̼̼̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼ẳ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

BẠN MUỐN XEM?