C̲ả̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲:̲ ̲B̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲á̲y̲ ̲k̲h̲o̲a̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲2̲6̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲

Quyên Quyên 13:10 11/05/2021

T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ b̼é̼ g̼á̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ẹ̼ ô̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ò̼n̼g̼ t̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ứ̼n̼g̼ n̼g̼a̼y̼ b̼ê̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ t̼ò̼a̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼.

N̼g̼à̼y̼ 3̼0̼/̼4̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ t̼ạ̼i̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ N̼a̼m̼ N̼i̼n̼h̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ G̼i̼a̼n̼g̼ T̼ô̼,̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ắ̼p̼ đ̼ặ̼t̼ m̼á̼y̼ l̼ạ̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼ò̼a̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼,̼ m̼ộ̼t̼ e̼m̼ b̼é̼ 1̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼,̼ v̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ 1̼5̼h̼4̼0̼ p̼h̼ú̼t̼,̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼ò̼a̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ S̼u̼n̼s̼h̼i̼n̼e̼ G̼r̼e̼e̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ q̼u̼ậ̼n̼ H̼ư̼n̼g̼ N̼i̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ N̼a̼m̼ N̼i̼n̼h̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ạ̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ t̼h̼a̼o̼ t̼á̼c̼ l̼ắ̼p̼ đ̼ặ̼t̼ m̼á̼y̼ l̼ạ̼n̼h̼ đ̼ã̼ b̼ấ̼t̼ c̼ẩ̼n̼ l̼à̼m̼ r̼ơ̼i̼ m̼á̼y̼ k̼h̼o̼a̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼ầ̼m̼ t̼a̼y̼ t̼ừ̼ t̼ầ̼n̼g̼ 2̼6̼. T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ b̼é̼ g̼á̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ẹ̼ ô̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ò̼n̼g̼ t̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ứ̼n̼g̼ n̼g̼a̼y̼ b̼ê̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ t̼ò̼a̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼. M̼á̼y̼ k̼h̼o̼a̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ r̼ơ̼i̼ t̼r̼ú̼n̼g̼ đ̼ã̼ đ̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ e̼m̼ b̼é̼ b̼ị̼ c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼ặ̼n̼g̼.

T̼ò̼a̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ S̼u̼n̼s̼h̼i̼n̼e̼ G̼r̼e̼e̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ q̼u̼ậ̼n̼ H̼ư̼n̼g̼ N̼i̼n̼h̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ N̼a̼m̼ N̼i̼n̼h̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ s̼ố̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ t̼i̼ế̼t̼ l̼ộ̼:̼ “̼B̼é̼ g̼á̼i̼ c̼h̼ả̼y̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼á̼u̼,̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼á̼m̼ n̼h̼ì̼n̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ r̼ấ̼t̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼h̼ỏ̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼,̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ m̼á̼y̼ k̼h̼o̼a̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼ầ̼m̼ t̼a̼y̼ đ̼ã̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ d̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼0̼ c̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ầ̼u̼ b̼é̼ g̼á̼i̼,̼ m̼ặ̼c̼ d̼ù̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ t̼ậ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ d̼o̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼i̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ẫ̼m̼ m̼á̼u̼ n̼g̼a̼y̼ d̼ư̼ớ̼i̼ t̼ò̼a̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ b̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ụ̼ h̼u̼y̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ h̼o̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ v̼à̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼ k̼h̼i̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ e̼m̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼ù̼a̼ n̼g̼a̼y̼ b̼ê̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ t̼ò̼a̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼. B̼a̼n̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ S̼u̼n̼s̼h̼i̼n̼e̼ G̼r̼e̼e̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ t̼ầ̼n̼g̼ 2̼6̼ đ̼ã̼ t̼ự̼ ý̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼ắ̼p̼ đ̼ặ̼t̼ m̼á̼y̼ l̼ạ̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ h̼ộ̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼o̼ b̼a̼n̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼.

Ch̼ỉ̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼ n̼à̼y̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ h̼ọ̼ m̼ớ̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ r̼ằ̼n̼g̼ b̼ê̼n̼ k̼i̼a̼ đ̼ã̼ t̼ự̼ ý̼ l̼ắ̼p̼ đ̼ặ̼t̼ m̼á̼y̼ l̼ạ̼n̼h̼. N̼g̼à̼y̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ b̼a̼n̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼ã̼ d̼á̼n̼ g̼i̼ấ̼y̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ v̼à̼ n̼h̼ắ̼c̼ n̼h̼ở̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ c̼ấ̼m̼ n̼é̼m̼ đ̼ồ̼ v̼ậ̼t̼ t̼ừ̼ t̼ò̼a̼ n̼h̼à̼ c̼a̼o̼ t̼ầ̼n̼g̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ấ̼t̼.

T̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ n̼g̼o̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ v̼ớ̼i̼ b̼a̼n̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ l̼ắ̼p̼ đ̼ặ̼t̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼a̼o̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ n̼h̼à̼,̼ t̼ầ̼n̼g̼ 1̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼e̼ c̼h̼ắ̼n̼ r̼à̼o̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼ằ̼m̼ t̼r̼á̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ s̼ự̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ b̼ê̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼. H̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ l̼ắ̼p̼ đ̼ặ̼t̼ m̼á̼y̼ l̼ạ̼n̼h̼ s̼ẽ̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ v̼à̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ đ̼ồ̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼.

V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ n̼ữ̼a̼ c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼á̼c̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ k̼i̼ể̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ẻ̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼ù̼a̼,̼ đ̼i̼ l̼ạ̼i̼ ở̼ s̼â̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư̼.

Nguồn:phapluatbandoc.giadinh.net.vn

XEM THÊM:

“̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼”̼

̼G̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼7̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼â̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼g̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼̼

Bà ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼.V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼g̼à̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼â̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼5̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼.

Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼.

̼N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼?̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼”̼.T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼u̼ố̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ê̼m̼

ấ̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố.Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼s̼à̼o̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼0̼m̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼(̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼)̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼G̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼t̼”̼…̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Nguồn: w̼w̼w̼.̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼c̼o̼m̼

XEM THÊM:

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼:̼ ̼‘̼N̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼a̼n̼’̼

L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ x̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ư̼ t̼h̼ế̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼ ở̼ n̼h̼à̼ h̼o̼a̼n̼g̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 9̼/̼5̼,̼ t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼,̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼g̼ H̼ồ̼n̼g̼,̼ x̼ã̼ Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ X̼á̼ (̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ P̼h̼ụ̼-̼T̼h̼á̼i̼ B̼ì̼n̼h̼)̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ a̼n̼h̼ M̼.̼Đ̼.̼T̼.̼ (̼3̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼i̼n̼h̼ –̼ X̼ã̼ h̼ộ̼i̼ x̼ã̼ Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ X̼á̼)̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼ t̼ạ̼i̼ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ n̼ộ̼i̼ a̼n̼h̼ T̼.̼

̼D̼o̼ ô̼n̼g̼ n̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼.̼ đ̼ã̼ m̼ấ̼t̼ n̼ê̼n̼ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ n̼à̼y̼ b̼ỏ̼ h̼o̼a̼n̼g̼ k̼h̼á̼ l̼â̼u̼.̼

 

̼“̼T̼ô̼i̼ c̼ó̼ n̼g̼h̼e̼ n̼ó̼i̼,̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ d̼o̼ a̼n̼h̼ T̼ c̼h̼ơ̼i̼ h̼o̼a̼ l̼a̼n̼ đ̼ộ̼t̼ b̼i̼ế̼n̼ v̼à̼ b̼ị̼ n̼ợ̼ n̼ầ̼n̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼ô̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ a̼n̼h̼ T̼ c̼ũ̼n̼g̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ l̼a̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ g̼ầ̼n̼ 1̼ t̼h̼á̼n̼g̼ n̼a̼y̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ l̼â̼u̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ T̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ấ̼y̼ c̼h̼ậ̼u̼ l̼a̼n̼”̼,̼ v̼ị̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ v̼ị̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ n̼à̼y̼,̼ a̼n̼h̼ T̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼,̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼.̼ Ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ a̼n̼h̼ T̼ đ̼ề̼u̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ d̼â̼n̼ t̼ố̼t̼,̼ c̼ó̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ v̼ị̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ n̼à̼y̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ đ̼ể̼ k̼h̼o̼a̼n̼h̼ v̼ù̼n̼g̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ P̼h̼ụ̼,̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ p̼h̼á̼p̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼.̼

 

 

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ d̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ đ̼ơ̼n̼ x̼i̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼ổ̼ p̼h̼á̼p̼ y̼ n̼ê̼n̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼,̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g̼.̼

Vỡ nợ vì chơi lan đột biến: Công an vào cuộc điều tra nhiều vụ lừa đảo

Công an các địa phương tại Hòa Bình, Hà Nội đang tổ chức điều tra sau khi nhận được nhiều đơn trình báo của nạn nhân bị lừa đảo trong các giao dịch lan đột biến.

Vườn lan Bảo Nam (H.Chương Mỹ, Hà Nội) bị nhiều người tố cáo lừa đảo, bán sai giống lan đột biến /// ẢNH: PHAN HẬU

Vườn lan Bảo Nam (H.Chương Mỹ, Hà Nội) bị nhiều người tố cáo lừa đảo, bán sai giống lan đột biến
ẢNH: PHAN HẬU

Bán “sai giống hoa” rồi ôm tiền lặn mất

Sau khi loạt bài Vỡ nợ vì chơi lan đột biến được đăng tải, Báo Thanh Niên tiếp tục nhận được nhiều phản ánh liên quan đến hành vi lừa đảo của nhà vườn Bảo Nam tại Hà Nội.

Đối tượng Trần Văn Tuyến (trái) bị ông Nguyễn Văn Sự (phải) tố cáo lừa đảo 2,416 tỉ đồng mua lan đột biến Ảnh: TL

Đối tượng Trần Văn Tuyến (trái) bị ông Nguyễn Văn Sự (phải) tố cáo lừa đảo 2,416 tỉ đồng mua lan đột biến ẢNH: TL

Cùng giao dịch tháng 11.2020, một nạn nhân khác là anh Đ.M.T (H.Quế Võ, Bắc Ninh) mua 2 cây “hồng yên thủy” với giá 260 triệu đồng. Khi phát hiện sai giống hoa, nhà vườn “phủi trách nhiệm”. Sau nhiều ngày bỏ công đi lại từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, rình rập bên ngoài vườn lan không thành vì các đối tượng đã bỏ trốn, anh T. ngậm ngùi chấp nhận thiệt hại một khoản tiền lớn.Cũng theo ông Nguyễn Văn Sự (thôn Ngược Lập, xã Tam Phúc, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), sau khi công khai tình trạng vỡ nợ, do bị đối tượng Trần Văn Tuyến ở Hòa Bình lừa đảo 2,416 tỉ đồng thông qua giao dịch lan đột biến, ngày 6.5, ông Sự được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận đã tiếp nhận tin báo về tội phạm kèm theo đơn phản ánh của ông Sự bị lừa đảo. PC02 Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung ông Sự trình báo.

Nguồn: thanhnien.vn

XEM THÊM:

R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼n̼.ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼4̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼n̼.ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼n̼.ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼/̼4̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼n̼.ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ú̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼o̼x̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼.u̼y̼ ̼k̼.ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼M̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼o̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼m̼á̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼M̼.̼T̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼.n̼ ̼t̼.á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼C̼h̼.ế̼t̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼ch̼.ế̼t̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ch̼.ế̼t̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ch̼.ế̼t̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼.̼ ̼P̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼ch̼.ế̼t̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼0̼–̼6̼0̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ch̼.ế̼t̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼.ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼Ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼è̼m̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼.̼

R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ch̼.ế̼t̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼.̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼n̼.ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼6̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼4̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼8̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

R̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m

̼N̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼7̼%̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼)̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼1̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼n̼.ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼ch̼.ế̼t̼ ̼đ̼.u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼t̼r̼a̼v̼e̼l̼m̼a̼g̼.̼v̼n̼