G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼T̼h̼ề̼ ̼N̼o̼n̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼”̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼Gie̼o̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼

Quyên Quyên 00:35 29/04/2021

B̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

Ôn̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼T̼h̼ề̼ ̼N̼o̼n̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼”̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼R̼e̼o̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼6̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼T̼h̼ề̼ ̼N̼o̼n̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼”̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼R̼e̼o̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼8̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼.̼ ̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

 

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼T̼h̼ề̼ ̼N̼o̼n̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼”̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼R̼e̼o̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼T̼h̼ề̼ ̼N̼o̼n̼ ̼H̼ẹ̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼”̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼R̼e̼o̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼”̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

Nguồn Tin tổng hợp

XEM THÊM:

H̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼dâ̼n̼ ̼v̼â̼y̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼V̼N̼.

article-2605183-1D1FAFA9000005-9477-6248

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼N̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.

article-2605183-1D1FAF70000005-9374-9392

̼H̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼p̼.

article-2605183-1D1FAF7C000005-4433-7436

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼

XEM THÊM:

Nam ѕιин lớp 8 bị bạn cùng trường “hóa kiếp”: Mẹ khóc đến xỉu, ông nội chạy về vét sạch tiền cứu cháu nhưng không kịp

ngày 1/4, C ông a n huyện Đan Phượng vẫn đang tiếp tụcđιều тʀᴀ, làm rõ ɴԍuʏên nhân vụ việc, n ạn nh ân được x ác định là em N.V.H.D. (học sιɴн lớp 8, trường THCS Hồng Hà).

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều cùng ngày, không khí ảm đạm bao тʀùм lên căn nhà 2 tầng nằm ʂát ven đê thuộc thôn Thiên Tân, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội (đây là nơi ở của nam sιɴн D. trước khi bị bạn “dùng yao hóa kiếp”).

Con đường dẫn vào nhà n ạn nh ân.
Ngồi lặng ở góc sân, ông Hải (ông nội nạn nhân) vẫn đang khóc hết nước mắt vì thươńg cháu. Từ khi nhận tin dữ, ông và người thân trong nhà đã “ngất lên ngất xuống” nhiều lần.

Ngôi nhà n ạn nh ân sιɴн sống trước khi xảy ra vụ việc

Nén nỗi đᴀu vào lòng, ông Hải kể, sáɴg nay vợ chồng Đại (bố mẹ của nạn nhân) đi làm căn cước công dân trên xã, một lúc sau thì ông cũng đi. “Vừa mới đến nơi thì có người chạy ra nói cháu tôi gặp nạn, bị bạn lụi nên ch ảy nhiều ‘máo’ lắm. Người ta bảo con dâu tôi biết tin thì ngất nằm ở trạm xá, còn con тʀᴀi thì sang trường rồi lên viện. Tôi nghĩ đang lúc rối thế này chẳng ai мᴀng tiền, tôi bèn chạy về nhà, có bao nhiều tiền thì мᴀng hết vào viện cứu cháu nhưng không kịp. Cháu tôi vì m ất “máo” nhiều nên không qua khỏi”, ông Hải nhớ lại.

XEM THÊM:

Sản phụ vác bầu 8 tháng, nhập cảnh vào BV Từ Dũ chữa bệnh: Xét nghiệm khẩn 40 NV y tế

Rồi mới đây, thông tin 2 mẹ con nhập cảnh lậu vào BV Từ Dũ tại nước ta khiến 40 nhân viên y tế được đưa đi xét nghiệm khẩn được đăng tải, lại một lần nữa, khiến tâm trạng của nhiều người như “ngồi trên đống lửa”….

Thông tin về ca nhập cảnh lậu này được đưa ra tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 sáng nay 28-4 luôn nè các mẹ.

Theo GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, 2 mẹ con nói trên nhập cảnh lậu từ Campuchia, chèo xuồng qua sông về Việt Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, thời điểm đó, người con gái đang mang thai 32 tuần (xấp xỉ 8 tháng) gặp tình trạng xuất huyết trong thai kỳ nên đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) thăm khám vào ngày 20/4.

Tuy nhiên, đến ngày 26/4, sản phụ mới khai báo với cơ quan y tế. Trước đó, bệnh nhân có khai báo điện tử vào bệnh viện nhưng không khai từ Campuchia về.

Họ ở lại bệnh viện gần 1 tuần thì được phát hiện vào ngày 27-4. Hai mẹ con và 40 nhân viên y tế có tiếp xúc đã được xét nghiệm khẩn cấp và rất may đã có kết quả âm tính lần 1.

Nhân viên khách sạn mắc Covid-19 chưa có biểu hiện triệu chứng bệnh

Một trong những trường hợp được dư luận đặc biệt quan tâm qua này là nhân viên khách sạn ở Yên Bái (BN2857) được phát hiện mắc Covid-19. Báo Người Lao động dẫn tin từ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái, cho biết nam bệnh nhân này đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế đã tổ chức vận chuyển về điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Cơ quan chức năng cũng thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải tại phòng cách ly và những khu vực liên quan đảm bảo đúng quy trình, quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái) – địa điểm cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh- Ảnh: Báo Yên Bái

“Hiện có 7 người Ấn Độ còn lại và 1 cán bộ y tế tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2. Người dân không nên hoang mang, lo lắng và cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế“- bác sĩ Vân chia sẻ.

Về nguy cơ nhiễm biến thể SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân này, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân là nhân viên khách sạn nói trên trong tình trạng sức khỏe ổn định, chưa biểu hiện triệu chứng bệnh. Việc bệnh nhân có nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể hay không vẫn chưa được xác định và phải chờ kết quả xét nghiệm giải trình tự gene của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam, tính đến 6 giờ ngày 28/4, Việt Nam có tổng cộng 1571 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 911 ca, dẫn tin từ TTXVN.

Đồng thời, trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra chiều 27/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương án điều trị và kịch bản khi Việt Nam có 30.000 người mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, áp lực của tình hình dịch bệnh đối với Việt Nam là rất lớn, nhất là số người nhập cảnh trái phép vẫn còn.

Nếu chúng ta không kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh, phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu thì cực kỳ nguy hiểm” – Phó Thủ tướng nói.

Cũng theo ông Bình, đây là thời điểm rất quan trọng, bởi thời điểm những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đang tới rất gần.

Không khí chung là vui mừng chào đón ngày lễ, nhiều địa phương đã chuẩn bị lễ hội, nếu chúng ta không có sự quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, nếu có ca nhiễm xảy ra trong cộng đồng thì cực kỳ nguy hiểm, lây lan rất nhanh” – Phó Thủ tướng lo ngại.

Suốt thời gian qua, chúng ta đã rút ra được những bài học từ việc chủ quan, lơ là, sơ hở tại các khu cách ly, từ người nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay khi mà dịch ở các nước láng giềng đang phức tạp, chỉ cần mọi người chủ quan thì nguy cơ bùng dịch trong nước hoàn toàn có xảy ra, nhất là khi ngày lễ lớn đang đến rất gần.

 

BẠN MUỐN XEM?

ĐỌC NHIỀU HƠN