H̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼P̼l̼e̼i̼K̼u̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼.i̼.ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼6̼ ̼n̼h̼.á̼t̼ ̼d̼.a̼o̼

Quyên Quyên 23:42 09/05/2021

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼̼̼â̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ợ̼̼̼ ̼̼̼N̼̼̼g̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ễ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼h̼̼̼ị̼̼̼ ̼̼̼D̼̼̼i̼̼̼ễ̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼K̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ớ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼3̼̼̼6̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼ở̼̼̼ ̼̼̼T̼̼̼P̼̼̼ ̼̼̼P̼̼̼l̼̼̼e̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼K̼̼̼u̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼G̼̼̼i̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼L̼̼̼a̼̼̼i̼̼̼.̼̼̼

̼C̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼ ̼K̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼
̼
̼C̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼̼̼a̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼m̼̼̼ê̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼ờ̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼ạ̼̼̼c̼̼̼,̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼á̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ộ̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼ồ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼ẫ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ế̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼y̼̼̼ệ̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼p̼̼̼h̼̼̼ả̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼b̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼à̼̼̼ ̼̼̼r̼̼̼i̼̼̼ê̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼ề̼̼̼ ̼̼̼t̼̼̼r̼̼̼ả̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ợ̼̼̼.̼̼̼

Chị Nguyễn Thị Diễm Kiều là hot girl nổi tiếng Plei Ku.

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼?̼

Chị Nguyễn Thị Diễm Kiều là hot girl nổi tiếng Plei Ku.
Chị Nguyễn Thị Diễm Kiều là hot girl nổi tiếng Plei Ku.

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

“̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ó̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼e̼ ̼t̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

Bạn thân của Nguyễn Tấn Thịnh cho biết, Thịnh và Kiều phải chuyển về sống chung với nhà bố mẹ vợ do không còn chỗ ở.

̼“̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼e̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼(̼?̼!̼)̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

Nguyễn Thị Diễm Kiều xinh đẹp nên được rất nhiều người để ý
Nguyễn Thị Diễm Kiều xinh đẹp nên được rất nhiều người để ý

̼“̼E̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼

̼“̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Nguyễn Thị Diễm Kiều xinh đẹp nên được rất nhiều người để ý

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼6̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼m̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼7̼,̼ ̼P̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ế̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

Bằng chứng chúng tỏ Nguyễn Thị Diễm Kiều đi cặp bồ bỏ đưới con 2 tuổi ở nhà

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼,̼ ̼1̼ ̼Đ̼T̼D̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼c̼m̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼.

XEM THÊM:

Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼

̼K̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼̼

̼Ti̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼ ̼n̼ứ̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼6̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼ ̼g̼h̼ề̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

Những người hàng xóm đến viếng người mẹ trẻ xấu số. (Ảnh: Facebook)

T̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼m̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼h̼á̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼V̼o̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

Ông Thịnh không cầm được nước mắt khi kể về con gái

C̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ề̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼i̼,̼ ̼h̼á̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼

Từ ngày mẹ mất, 2 người con (bên trái và đang được bồng) luôn khóc ú ớ gọi mẹ

S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ử̼a̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼”̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼N̼g̼ặ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼h̼u̼ô̼n̼g̼”̼ ̼(̼x̼u̼i̼,̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ủ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼)̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼b̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼;̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼ ̼”̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼3̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

Những gương mặt non nớt trước bàn thờ của mẹ. (Ảnh: Facebook)
Mới được vài tuổi, hai em đã phải lìa xa vòng tay mẹ mãi mãi. (Ảnh: Facebook)
Túp lều lụp xụp của mẹ con chị Anh. (Ảnh: Facebook)

M̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼r̼á̼̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼p̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

Hai em nhìn bàn thơ với đôi mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh này càng khiến những người có mặt ở đó thêm nhói lòng. (Ảnh: Facebook)
Những người hàng xóm đến viếng người mẹ trẻ xấu số. (Ảnh: Facebook)
Hai đứa trẻ 3 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được rằng mình đã mất mẹ mãi mãi. (Ảnh: Facebook)
Từ nay, cuộc sống của hai đứa trẻ vốn đã khó khăn, nay lại càng trắc trở hơn nữa khi không có ai chăm sóc. (Ảnh: Facebook)