P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼

Quyên Quyên 22:25 07/04/2021

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

Bé gái 16 tháng tuổi có thể cần cấy ghép da để không ảnh hưởng khả năng cử động bàn tay.

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼T̼ư̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼l̼o̼c̼k̼ ̼9̼9̼2̼B̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼B̼u̼a̼n̼g̼k̼o̼k̼ ̼L̼i̼n̼k̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼8̼W̼o̼r̼l̼d̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼K̼a̼n̼d̼a̼n̼g̼ ̼K̼e̼r̼b̼a̼u̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼Người cha cho biết anh chưa từng thấy vết bỏng nào nghiêm trọng như của con gái mình.

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼.̼̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼


14 months' jail for maid who wanted new employer, dipped baby girl's hand into hot pot - TODAY

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼.̼


̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

XEM THÊM:

Cháy nhà xưởng ở TP.HCM giữa đêm, người dân ôm tài sản tháo chạy.

 

Sáng 7/4, Công an quận 11 phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại địa chỉ 172/29 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, TP.HCM.

Khoảng 23h15 ngày 6/4, lửa bùng lên tại xưởng sản xuất đồ nhựa rộng hơn 500 m2 tại khu vực trên.

Phát hiện cháy, một số người liền hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát PCCC quận 11 điều 6 chiếc xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Đến 2h sáng hôm sau, đám cháy được dập tắt.

“Bên trong nhà xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy, lửa bùng lên dữ dội. Tôi và các hộ dân tại khu vực phải ôm tài sản chạy khỏi nhà đề phòng cháy lan. Con hẻm tại khu vực cũng bị phong tỏa”, chị Nguyễn Thị Thu, ngụ tại khu vực, nói.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo An Huy – Zing.